5 maanden fractievoorzitter | 20 jaar in de politiek (zo voelt dat wel tenminste)


We zijn een veranderingstraject binnengelopen. De VVD heeft hierin de eerste punten verzilverd. Tijdens de begrotingsraad gisteravond zijn de 2 moties van de VVD aangenomen om het samenwerkingsproces te verbeteren:

  • Zo krijgt de raad meer zicht op de samenwerking in de regio en kan ze gaan sturen. 
  • Ook gaan we de bestuurlijke planning anders inrichten, zodat we onze inwoners beter bij de besluitvorming kunnen gaan betrekken.
  • De burgemeester onderschrijft de oproep van de VVD om het serviceniveau van de gemeente te verhogen en geeft aan dat daar aan gewerkt gaat worden.

De VVD heeft tijdens de begrotingsraad haar eerste feestje gevierd.

Waar is de VVD nog meer mee bezig?

Hieronder de blik vooruit op het jaar 2019 met aandacht voor de energietransitie als businesscase, het bedrijvenloket, het serviceniveau van de gemeente, visie op de plattelandsgemeente Buren, de stem van onze inwoners in de regio en wat de gemeente ziet als ze in de spiegel kijkt.


KORTOM: SAMENWERKEN, SAMENWERKEN, SAMENWERKEN!Programmabegroting 2019

Algemene beschouwingen VVD de speerpunten

 

Energietransitie als businesscase

De VVD vraagt zich af of 1fte voldoende is voor zo’n groot dossier. Zeker als dezelfde persoon ook verantwoordelijk is voor de Avri. Dit vraagstuk vraagt meer aandacht voor quick wins en wellicht ook een andere manier van benaderen. De VVD zou graag zien dat er meer gedacht wordt in termen van een goede businesscase. De gemeente heeft veel ruimte en zou voor onze buurgemeenten diensten kunnen gaan leveren. Op het moment dat we onze inwoners en ondernemers hier deel van laten uitmaken en bij gaan betrekken, verwachten wij dat er meer gang gaat komen in de energietransitie. Niet alleen groen doen, maar groen ondernemen.

Ons mooie platteland vol ondernemers

Deze mooie gemeente kent een groot aantal ondernemers en velen van hen zijn agrariërs. Zij zuchten onder de wet en regelgeving vanuit de overheid. Velen van hen stoppen met hun bedrijf of kiezen noodgedwongen voor schaalvergroting. Deze ondernemers mogen meer verwachten van hun gemeente dan het afhandelen van hun vergunningsaanvraag. Hoe geeft deze gemeente richting aan duurzaamheid, de energietransitie, schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging? Wat willen wij met ons mooie platteland? Hoe ondersteunen wij de leefbaarheid? Als wij de ambitie van regio Rivierenland onderschrijven en in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland willen komen, als we agribusiness en toerisme willen stimuleren en de fruitteelt in Europa op de kaart willen zetten, hoe gaan we daar dan handen en voeten aan geven? We roepen het college op vanuit een helikopterview te gaan kijken naar onze toekomst en zelf richting te gaan geven.

Waterdrager

De VVD maakt zich zorgen over het serviceniveau van de gemeente. We hebben iemand nodig die onze inwoners de weg wijst binnen onze organisatie en die tegelijkertijd verbeterpunten over het proces noteert. Deze waterdrager sluit naadloos aan bij de ontwikkeling die de nieuwe omgevingswet voorstaat. De reorganisatie binnen de gemeente is ook met deze bedoeling in gang gezet. We zijn dus op de goede weg. Maar het wordt wel tijd dat het ook voor onze inwoners merkbaar wordt. De VVD vraagt het college om ook stappen te zetten die een direct resultaat opleveren en roept op te werken aan een effectieve informatieontsluiting op de grote thema’s van ons coalitieakkoord: bijvoorbeeld duurzaamheid en burgerinitiatieven. Tot slot wil de VVD graag dat er vaart wordt gemaakt met een track & trace systeem. De VVD vraagt dit inmiddels 4 jaar en we willen graag horen van het college waarom het zo lang duurt.

 

Burgerparticipatie

We zeggen het gewoon zoals het is. De manier waarop wij nu samenwerken binnen de gemeente maakt het onmogelijk om onze inwoners te betrekken. De VVD wil daarom aandacht vragen voor de ruggengraat van onze samenwerking binnen de gemeente, namelijk de bestuurlijke planning. Voor een gedegen besluitvorming is het nodig dat de raad vroegtijdig wordt meegenomen in het proces, zodat zij de stem van de inwoners kan laten doorklinken in haar besluiten. Dat is democratie. De VVD roept het college onder andere op om de grote thema’s van het coalitieakkoord op vaste momenten en terugkerend op te nemen in de planning en om de aanlooptijd van deze thema’s in te plannen, zodat wij ons kunnen ven de mening van inwoners kunnen ophalen. Tot slot doet de VVD ook een oproep aan de agendacie om het voortaan als vast bespreekstuk op te voeren, zodat de raad in staat is de samenwerking binnen de gemeente op gezette tijden te evalueren. 

 

Grip op de gemeenschappelijke regelingen

De stem van onze inwoners moet ook doorklinken in de regio. De VVD vindt het belangrijk dat de raad de gemeenschappelijke regelingen naar zich toe gaat trekken en er zicht op houdt.

Daarom roepen wij het college op om de planning van de gemeenschappelijke regelingen te integreren in de bestuurlijke planning van de raad, zodat er zicht is op welke afspraken wanneer plaatsvinden en de raad in staat is om te anticiperen en een duidelijke opdracht aan het college mee te geven. In het afgelopen half jaar hebben we nauwelijks een terugkoppeling gekregen over de gemeenschappelijke regelingen. Alleen over de ODR, Veilig Thuis en de Avri. Als je weet dat er in totaal 7 gemeenschappelijke regelingen zijn in Regio Rivierenland en nog twee andere in Gelderland Zuid, dan wordt duidelijk dat de raad veel informatie mist. De VVD heeft daarom een motie voorbereid waarin het college wordt opgeroepen om de gemeenschappelijke regelingen als vast bespreekstuk op te laten nemen in de raadsvergadering.

 

Dank

In deze algemene beschouwingen vragen we dus niet alleen te kijken naar de inhoud, maar juist naar het proces, samenwerking en communicatie. In deze tijden van verandering kunnen we alleen maar iets bereiken als we in staat zijn om in de spiegel te kijken en te reflecteren op hoe wij met anderen in verbinding staan.

We willen het college nogmaals danken voor de mooie programmabegroting van 2019 en de goede vertaling van het coalitieakkoord. We willen onze collegeraadsleden danken voor de wijze waarop wij elkaar in korte tijd gevonden hebben en de betrokkenheid die getoond wordt om deze raadsperiode tot goede resultaten te komen. We willen de ambtelijke organisatie danken voor haar geduld met weer een nieuwe raad en voor het openstaan voor verandering. 

In de bijlage de door ons gemaakte en raadsbreed gedragen moties.