Coalitie akkoord 2018 - 2022. Samen, proactief en kerngericht!

We zijn verheugd te melden dat vandaag de formatie onderhandelingen tot een positief einde zijn gekomen. Vandaag zijn door de fractievoorzitters van Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA de handtekeningen onder het coalitie akkoord 2018 - 2022 gezet. Samen, proactief en kerngericht. Wij zijn blij met het liberale geluid van het akkoord. Hieronder de aanbiedingsbrief aan de burgemeester namens Sander van Alfen, Sietske Klein - de Jong en Daan Russchen.

Proces
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is de heer C.J. Hekman gevraagd om als informateur gesprekken te voeren met de verschillende fracties. In de daaropvolgende week heeft hij gesproken met vertegenwoordigers van alle in de gemeenteraad gekozen politieke partijen. In zijn eindverslag, dat gepresenteerd werd in een informele openbare bijeenkomst op 31 maart 2018, heeft hij het advies gegeven om verdere gesprekken te voeren om te komen tot een coalitie en een daaraan gekoppeld coalitieakkoord tussen Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA. Deze partijen hebben te kennen gegeven dit advies te willen volgen.

De afgelopen weken hebben deze drie partijen gesproken over een nieuw te vormen coalitie en de kaders voor het beleid voor de komende jaren. De inspanningen van de afgelopen weken tussen de onderhandelaars van Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA hebben tot resultaat geleid.

Het akkoord
Het bijgevoegde coalitieakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen. Daarnaast bestaat het vooral uit nieuwe kaders en nieuw beleid. De belangrijkste onderdelen van de verkiezingsprogramma´s van Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA komen terug in het coalitieakkoord zoals leefbaarheid, kerngericht werken en participatie van inwoners.

De samenleving is voortdurend in beweging. De gemeente moet simpelweg mee in deze ontwikkeling. We willen de gemeente Buren aan het eind van deze bestuursperiode leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter hebben gemaakt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn kerngericht werken, het investeren in preventie en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Deze manier van werken houdt een moderne bestuursstijl in, waarbij nog verder verbinding wordt gezocht met onze inwoners. De partijen beseffen dat dit ook een andere rol van bestuur door zowel college als gemeenteraad betekent. Daarnaast wordt het belang van strategische communicatie steeds groter.

Basis voor constructieve samenwerking
Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA hebben ook gekeken naar de wensen van de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie en die volgen uit het verslag van de informateur. Deze punten zijn opgenomen in het akkoord. De partijen zijn ervan overtuigd dat dit akkoord een goede basis vormt voor een constructieve samenwerking met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn. Partijen hebben toegewerkt naar een programma dat kan rekenen op brede bestuurlijke steun.

De drie partijen zijn zich ervan bewust dat de komende jaren een aantal grote uitdagingen op het pad van de raad komt. Deze veelomvattende thema’s willen de coalitiepartijen samen met andere politieke partijen raadsbreed wil oppakken. Dit doen zij door gezamenlijk de dialoog te starten met alle betrokkenen: inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Daarnaast bestaat de wens om te werken met jaarthema’s, door de gemeenteraad verder vast te stellen.

Heldere keuzes maken en denken in oplossingen en kansen
Besturen betekent keuzes maken en verantwoorden. Deze coalitie wil een college dat met een ruim mandaat kansen benut en problemen oplost. Het moet duidelijk zijn welke zaken het eerst worden gedaan en waarom. De gemaakte keuzes in dit akkoord worden in jaarprogramma’s uitgewerkt die vooraf worden voorgelegd aan de raad. Daarnaast bestaat er de wens vanuit de partijen om te werken met jaarthema’s, verder vast te stellen door de gemeenteraad

Financiële doorrekening coalitieakkoord
Het akkoord is op hoofdlijnen doorgerekend door de organisatie. Deze financiële doorrekening maakt deel uit van het akkoord.

Partijen staan voor een solide financieel beleid. In het Interbestuurlijke Programma zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk en gemeenten. Deze afspraken gaan over onder andere klimaat, vitaal platteland, toekomstbestendig wonen en goed functionerende lokale overheid. De gemeente ontvangt hiervoor extra geld vanuit het Rijk. De invulling van het programma moet nog verder worden vormgegeven. De extra middelen zetten de partijen daarom vanuit het voorzichtigheidsprincipe gedeeltelijk in.

Voor de uitvoering van dit akkoord zijn de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren opgevraagd in de organisatie. Dit levert een gematigd positief beeld op. Partijen gaan ervan uit dat het nieuwe college dit beeld verwerkt in de komende begrotingsvoorstellen. Op het eerste gezicht is het meerjarenperspectief positief. Echter, er zijn ontwikkelingen niet in het overzicht verwerkt omdat deze onvoldoende concreet zijn of omdat de raad nog richting heeft gegeven, zoals het rehabiliteren van de wegen, duurzaamheid, huisvesting onderwijs, etc.

Nieuwe wethouders
In het akkoord is een voordracht voor de nieuwe wethouders opgenomen. De wethoudersformatie blijft ongewijzigd, namelijk drie fte. De drie coalitiepartijen leveren elk één wethouder. In het akkoord is een indicatie opgenomen voor de portefeuilleverdeling tussen de collegeleden.

Op 23 mei 2018 is er een extra raadsvergadering gepland. Tijdens deze vergadering zal Sander van Alfen als formateur de raad informeren over de gevolgde procedure en de inhoud van het akkoord.